Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het verzorgen van opleidingen, het verrichten van onderzoek en het geven van advies tussen Twente Quality Centre - nader te noemen TQC - en het bedrijf of de instelling waaraan de offerte van TQC is gericht - nader te noemen de opdrachtgever. De werkzaamheden worden nader bepaald in de offerte, in het navolgende zal ernaar worden verwezen als de opdracht.

Andersluidende voorwaarden maken slechts deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het zonder commentaar accepteren en behouden van een order- of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.


Opdrachtuitvoering

De uitvoering van de opdracht is gebaseerd op de informatie die TQC door de opdrachtgever tot nu toe is verstrekt. TQC zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

TQC zal de opdracht vanuit een professionele onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal TQC met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. TQC zorgt voor het verzamelen van voor opzet en uitvoering van haar diensten relevante gegevens. De opdrachtgever draagt zorg voor de tijdige beschikbaarheid van de door TQC benodigde documenten en gegevens alsmede de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft derden die zij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in overleg met TQC.


Offertes

Alle offertes van TQC hebben een geldigheidstermijn van drie maanden. Indien een offerte na deze termijn door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft TQC het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Indien TQC verwacht dat de in de offerte vermelde totaal geraamde onderzoek- en/of adviesuren zullen worden overschreden, zal dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever worden gemeld. Uitvoering en facturering van deze extra uren geschiedt uitsluitend na toestemming van de opdrachtgever.


Personeel

TQC kan na overleg met de opdrachtgever de samenstelling van haar team wijzigen, indien TQC daartoe een gegronde reden heeft en dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de deskundigheid van het team niet verminderen noch de continuïteit van de uitvoering van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

Indien TQC niet kan zorgdragen voor een vervangende deskundige in geval van ziekte of ongeval, en er, in overleg met de opdrachtgever, geen ander tijdstip voor de betreffende dagdelen kan worden vastgesteld, is de opdrachtgever voor die dagdelen waarvoor als gevolg daarvan geen werkzaamheden zijn verricht, geen vergoeding schuldig. In het geval van opleidingen wordt deze vergoeding evenredig met de totale uitvoeringskosten van de opleiding vastgesteld.


Tarieven en kosten van de opdracht

Ten behoeve van de opleidingen is een vaste prijsafspraak gemaakt voor de gehele opleiding. Hierin zijn alle kosten (waaronder voorbereidingskosten, docentkosten, syllabi, de normale secretariaats-, reis- en verblijfkosten) inbegrepen, uitgezonderd de kosten van eventuele buitenlandse reizen, computergebruik, boeken en grote aantallen rapporten, nota's e.d. (een indicatieve limiet van 15 stuks per rapportage). Niet inbegrepen kosten zullen afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De prijsafspraak wordt per opleiding vastgesteld.

Ten behoeve van onderzoek- en adviesopdrachten zal TQC aan opdrachtgever het honorarium voor onderzoek- en advieswerkzaamheden in rekening brengen conform de vermelde tarieven in de offerte. Daarnaast brengt TQC bijkomende kosten als reis- en verblijfkosten in rekening, zoals eveneens in de offerte is gespecificeerd.

TQC heeft het recht de tarieven gedurende de looptijd van de opdracht aan te passen, indien een of meer prijsbepalende factoren in prijs stijgen, zoals loonkosten, materiaal- en brandstofprijzen, heffingen en/of belastingen.


Betaling

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

In de prijsafspraak zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de (voorschot)declaratie 30 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kan TQC vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen acht weken na vervaldatum, kan TQC de uitvoering van de opdracht opschorten. TQC kan de opdracht eveneens opschorten indien er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.

Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen, in het geval van ten onrechte niet tijdig betalen, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, dan wel het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op dat moment van ingebreke/verzuim zijn geldt.


Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van TQC worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die TQC verkrijgt en de medewerking die wordt verleend door de opdrachtgever. TQC kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoeveel doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn.

De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Deze eindafrekening moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd binnen dertig dagen na ontvangst. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.


Voortijdige beëindiging van de opdracht

De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien één van beide partijen van mening is, dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte en opdrachtbevestiging en eventuele later schriftelijk vastgelegde nadere opdrachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden uitgezonderd opdrachten met een doorlooptijd van minder dan twee maanden. Tot opzegging zal uiteraard eerst worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Over deze opzegperiode kan aan de opdrachtgever een vergoeding worden gevraagd, indien de opdrachtgever de opdracht zonder gegronde
reden beëindigt. Deze vergoeding is gebaseerd op het bedrag dat tot dan toe in de opdracht gemiddeld maandelijks is gedeclareerd. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen overigens de tot dan toe verrichte werkzaamheden normaal worden vergoed door de opdrachtgever.

In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.


Vertrouwelijkheid

TQC is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden, ook na beëindiging van de overeenkomst tot opdracht. TQC zal verder in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal, zonder instemming van TQC, aan derden geen mededelingen doen over de werkwijze e.d. dan wel haar rapportage ter beschikking stellen. TQC zal de informatie en gegevens van de opdrachtgever uitsluitend gebruiken in het kader van door de opdrachtgever verleende opdrachten.

Bovengenoemde verplichtingen tot geheimhouding en beperkt gebruik gelden niet voor informatie die:
- openbaar is, of zonder toedoen van de ontvangende partij openbaar wordt, dan wel
- reeds in bezit was van de ontvangende partij, dan wel
- de ontvangende partij rechtmatig van een derde heeft verkregen.


Eigendom

Intellectuele eigendomsrechten op materialen, die door TQC specifiek ten behoeve van de opdrachtgever zijn ontwikkeld, zullen toekomen aan de opdrachtgever zodra alle betalingen met betrekking tot de opdracht door TQC zijn ontvangen. Tot het moment van integrale betaling behoudt TQC dus het eigendom ervan.

Eigendomsrechten dan wel auteursrechten op materialen, die
- reeds in het bezit waren van TQC, dan wel
- door TQC rechtmatig van een derde zijn verkregen, dan wel
- openbaar zijn, of zonder toedoen van TQC openbaar worden,
zullen niet toekomen aan de opdrachtgever.

Overige bepalingen

De resultaten van het gebruik van de door TQC aangereikte theorie, verrichte onderzoeken en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloed vallen. Ofschoon de opdracht door TQC naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan TQC derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte activiteiten.

TQC heeft een inspanningsverplichting. TQC is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.

De opdrachtgever vrijwaart TQC voor schade geleden door derden. TQC vrijwaart de opdrachtgever voor schade geleden door derden, ontstaan door toedoen van TQC, inclusief aanspraken door derden ter zake van vermeende inbreuken op rechten van intellectueel eigendom.

Indien enige aansprakelijkheid van de zijde van TQC zou bestaan, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van het reeds voor de opdracht gedeclareerde honorarium.

Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht.

Eventuele onoverkomelijke geschillen zullen uitsluitend op basis van het Nederlands Recht worden beslecht door de bevoegde Rechter te Almelo.