sluiten

Grensverleggende professionaliteit - symposium uitgave

Dit boek is bestemd voor professionals en hun managers. Het bevat tien bijdragen van auteurs uit verschillende beroepsgroepen over creëren, innoveren en perfectioneren in de kennisintensieve dienstverlening. Het betreft uiteenlopende aspecten vanaf het bevorderen van pure creativiteit tot en met het perfectioneren van de uitvoering in de dagelijkse praktijk. Zowel het managen van innovatie, de persoonlijke aspecten, als de organisatiecultuur komen in de verschillende hoofdstukken aan de orde.

 

 

ISBN 90 14 06704 6

Meer informatie

Het boek is speciaal uitgebracht voor het symposium 'Grensverleggende professionaliteit' (2000, Enschede). Het is bestemd voor managers van professionals en de professionals zelf en bevat tien bijdragen van auteurs uit verschillende beroepsgroepen over creëren, innoveren en perfectioneren in de kennisintensieve dienstverlening. Het betreft uiteenlopende aspecten vanaf het bevorderen van pure creativiteit tot en met het perfectioneren van de uitvoering in de dagelijkse praktijk. Zowel het managen van innovatie, de persoonlijke aspecten, als de organisatiecultuur komen in de verschillende hoofdstukken aan de orde.

Het managen van professionals is geen eenvoudige zaak en dit komt extra naar voren als het gaat om innoveren. Het complexe spanningsveld van naar autonomie strevende individuen en naar beheersing strevende managers is dan versterkt aanwezig. Er moet worden ingespeeld op persoonlijke voorkeuren, op het leren ‘leren’, op het toepassen van succesvolle methoden en technieken, op omgevingsfactoren en op de concurrentiepositie. Dit boek behandelt al deze aspecten en geeft handvatten om de juiste balans te vinden tussen vaak tegenstrijdige belangen. Een overzicht van de behandelde onderwerpen en de samenhang tussen de diverse bijdragen wordt gegeven in het eerste hoofdstuk van dit boek. De overige bijdragen zijn ook onafhankelijk van elkaar te lezen.

Creativiteit komt aan de orde bij het bedenken van geheel nieuwe dienstverlening, bij verbeteren, bij het zoeken naar nieuwe toepassingen van de bestaande dienstverlening, maar ook bij probleem oplossen en evaluatie. Niet elke professional zal alle processen even intensief uitvoeren. Iemand die actief is op het terrein van fundamentele research, zal zich concentreren op proefopzetten en innoveren. Een engineer binnen een productieafdeling daarentegen concentreert zich op verbeteren en probleem oplossen. Een adviseur op het gebied van organisatieverandering zal vaak alle processen uitvoeren. Hoewel velen van ons dat niet zo snel willen toegeven, is gestructureerd nadenken niet zo vanzelfsprekend. Ook het andere uiterste – onze intuïtie de kans geven om zich onbelemmerd te uiten – is voor velen geen alledaagse bezigheid. Beide aspecten hebben te maken met creativiteit. Creativiteit is het leggen van nieuwe associaties, het vinden van nieuwe opties voor onze dienstverlening. Bij professionalisering moet men zich beperkingen opleggen om te kunnen specialiseren. Het kost veel tijd en energie om de daardoor ontstane barrières, die vanzelfsprekende percepties zijn geworden, te ontdekken en weg te nemen.

De auteurs van dit boek belichten in hun bijdragen diverse aspecten van hoe hiermee om te gaan. Hoe moeilijk is het om professionals te laten leren van ervaringen uit een ander vakgebied? Hoe kan men leren nadenken? Welke hulpmiddelen zijn er om denkblokkades te doorbreken? Waar dient men rekening mee te houden bij het managen van organisatievernieuwing bij een organisatieadviesbureau? Wat is het effect van omgevingsfactoren bij de invoering van vernieuwingen in een ziekenhuis? Bij innovatie is de vernieuwing geen doel op zichzelf zoals dat extreem bij artistieke uitingen het geval kan zijn, maar dient zij toegevoegde waarde te hebben voor de afnemer van een product of dienst. Innovatie speelt dus in op zingeving. In hoofdstuk twee wordt dat verder uitgediept. Paul Wouters stelt dat zingeving het regulerende principe wordt in de organisatie van de toekomst. Tevens reikt hij een aantal gereedschappen aan die kunnen dienen als hulpmiddel voor het puur creatieve proces. Diverse auteurs laten zien hoe zij een aantal van die gereedschappen in hun dagelijkse praktijkuitoefening toepassen. Denkgereedschappen zijn met name op creëren gericht. Andere aspecten van innoveren worden zowel beschouwend als in detail door de diverse auteurs behandeld.

De ontwikkeling van dit boek was een inspirerende activiteit. Vooral door de variëteit van inzichten en benaderingen van de auteurs van de diverse hoofdstukken. Wij danken hen voor hun openheid, inzet en enthousiasme. Wij hopen dat de lezers evenveel inspiratie opdoen bij het lezen van dit boek als wij hebben opgedaan bij het schrijven en samenstellen ervan. En tevens dat dit boek een bijdrage levert om de grenzen van de professionaliteit daadwerkelijk te verleggen.

De redactie, april 2000

Gerard Berendsen
Jan Maas
Eddy Rosendaal