Print pagina

Toezicht op de kwaliteit van zorg moet beter


Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) deed op 10 maart 2009 voorstellen om het toezicht op de kwaliteit van zorg te verbeteren. De RVZ pleit niet voor méér overheidsregulering en –toezicht, maar wel voor scherpere eisen aan het interne toezicht in de zorg. Zo doet de RVZ een voorstel om specialisten meer verantwoording over de kwaliteit van zorg te laten afleggen. De RVZ adviseert ook om het functioneren van Raden van Toezicht te toetsen en om eisen te stellen aan hun samenstelling. Verder zegt de RVZ dat de kwaliteit van zorg kan verbeteren door het vaststellen van basisnormen waar zorginstellingen aan moeten voldoen. De uitkomsten van de toetsing van zorginstellingen aan deze basisnormen worden openbaar, zodat snel duidelijk is welke zorgaanbieders goed, middelmatig of ondermaats presteren.
Zorgverleners die op dit terrein deskundig zijn moeten de kwaliteitsnormen opstellen. De overheid moet toezien op de totstandkoming en naleving van deze normen. Ze moeten wettelijk worden vastgelegd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg moet op de naleving toezien en kunnen straffen. De bevindingen van dit toezicht moeten openbaar zijn.

De incidenten rond het toezicht binnen de IJsselmeer ziekenhuizen en de neuroloog van het Medisch Spectrum Twente in Enschede zijn voorbeelden van tekortschietend toezicht binnen zorginstellingen. De RVZ vindt het een ernstig probleem dat in zorginstellingen Raden van Bestuur onvoldoende mogelijkheden hebben om medisch specialisten verantwoording af te laten leggen over de kwaliteit van de zorg. Om dat te verbeteren stelt de RVZ voor om de Orde van Medisch Specialisten om te vormen tot een publiekrechtelijke beroepsorganisatie met verordenende bevoegdheid. Dan kan de Orde met gezag richtlijnen voorschrijven voor zijn leden. Ook wil de RVZ dat het functioneren van Raden van Toezicht kan worden getoetst. Dat kan door de Ondernemingskamer de mogelijkheid te geven op verzoek van patiënten en andere belanghebbenden bindende uitspraken te doen over hun functioneren.
Top

Samenstelling Raad van Toezicht
De RVZ richt zich in dit advies niet alleen tot de minister van Volksgezondheid maar ook tot de zorgsector zelf. Binnen de zorg moet sprake zijn van een goed functionerend intern toezicht. De RVZ pleit ervoor eisen te stellen aan het functioneren en aan de samenstelling van Raden van Toezicht. Zo wil de RVZ dat Raden van Toezicht meetbare prestatiecriteria vaststellen en jaarlijks toetsen.
Ten minste één lid van de Raad van Toezicht is praktiserend zorgprofessional (uit een andere instelling). Het aantal leden van een Raad van Toezicht is (ook na fusie) maximaal zes. De RVZ wil dat werving en selectie transparant geschieden, dus niet uit ‘old boys network’ worden aangezocht. De leden van Raden van Toezicht horen niet alleen over de vereiste deskundigheid te beschikken, maar moeten ook de gelegenheid hebben om hun toezichtstaak naar behoren uit te voeren. De RVZ pleit daarom om het aantal nevenfuncties van de leden van Raden van Toezicht te beperken tot maximaal vijf.

Bron: Raad voor de Volksgezondheid & Zorg


Terug