Print pagina

Nieuwe versie Norm Bedrijfshulpverlening sluit beter aan bij andere normen


In oktober heeft NEN, Nederlands centrum van normalisatie, de nieuwe versie van NEN 4000 gepubliceerd. De norm NEN 4000:2008 is bedoeld als instrument voor bedrijven om voorbereid te zijn op incidenten en calamiteiten. Het brengt de risico’s in kaart, waarna op basis van de restrisico’s en de maatgevende factoren het beleid voor Bedrijfshulpverlening wordt opgesteld. De nieuwe norm is meer procesgericht en sluit daardoor beter aan bij de normen voor managementsystemen: NEN-EN-ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), NEN-EN-ISO 14001 (milieumanagement), OHSAS 18001 (arbomanagement) en NTA 8050 (opstellen van een arbocatalogus). Ook is er nu meer samenhang met de NTA 8112-serie.

Checklist
In de herziene versie is een rekentabel voor het aantal bedrijfshulpverleners geschrapt. Deze indicatieve tabel bleek een eigen leven te gaan leiden, terwijl het aantal benodigde bedrijfshulpverleners eerder maatwerk betreft. Nieuw is de checklist waarmee de gebruiker kan aangeven en bijhouden of hij aan de normeisen voldoet. Deze checklist kan ook dienstdoen als audit-instrument en de gebruiker helpen om het proces van de bedrijfshulpverlening te borgen.
De checklist is opgenomen als bijlage in de norm, maar is ook gratis te bestellen via arbeid@nen.nl (vermeld bij uw verzoek de naam van uw organisatie, uw functie, postadres en e-mailadres).

Bron: NEN


Terug