Print pagina

Kansen voor het Nederlandse wetenschaps- en innovatiebeleid


Aanbevelingen

Nederland heeft economisch een goede uitgangspositie om een sterke rol in de wereld te blijven spelen. Daarvoor zijn wel verbeteringen in het innovatie- en wetenschapsbeleid nodig. Dat stelt een groep van Europese experts die op initiatief van de Europese Commissie het Nederlandse innovatie- en wetenschapsbeleid tegen het licht hield. Volgens de experts presteert de Nederlandse economie goed en heeft Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De onderzoekers zijn positief over het Innovatieplatform, de kwaliteit van de wetenschap, de innovatievouchers, de fiscale ondersteuning van innovatie (WBSO) en de aanwezigheid en rol van grote multinationals. Ook ondersteunen zij de sleutelgebiedenaanpak, waarmee Nederland gericht investeert in nieuwe gebieden.

Aanbevelingen
De experts doen een aantal aanbevelingen:
• meer aandacht voor de dienstensector in het wetenschaps- en innovatiebeleid;
• een nieuw innovatieplatform zal een belangrijke rol moeten spelen in het activeren van wetenschap en innovatie. Een actievere rol van de minister van Financiën in het Innovatieplatform kan helpen bij het implementeren van de plannen;
• stimuleren van private investeringen in onderzoek en ontwikkeling, met name in het MKB;
• meer concentratie van schaarse onderzoeksmiddelen;
• het benutten van wetenschappelijk onderzoek voor nieuwe producten en het met kennis oplossen van maatschappelijke knelpunten moet beter;
• meer vrijheid en ruimte voor uitvoerende instanties (bijvoorbeeld SenterNovem) om zelfstandig innovatie-initiatieven te ontplooien in samenwerking met marktpartijen;
• meer investeren in genoeg en goed opgeleide mensen voor wetenschap en techniek. Volgens de experts wordt dat probleem in Nederland onderschat;
• Nederland moet zijn kennis meer in de internationale etalage zetten.

Volgens Minister Van der Hoeven “onderschrijven de bevindingen van het rapport op hoofdlijnen het Coalitieakkoord en is het een steun in de rug van EZ en OCW in de voorbereiding van het beleidsprogramma”.
Het rapport ("OMC Policy Mix Review Report") is de uitkomst van een peer review van het Nederlandse beleid door experts uit het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Polen. Zij hebben zich een beeld gevormd van het Nederlandse wetenschaps- en innovatiebeleid tijdens interviewsessies met bedrijven, kennisinstellingen, vertegenwoordigende organisaties (VNO-NCW, KNAW), ministeries en agentschappen daarvan (o.a. SenterNovem en NWO).
Top

Bron: Ministerie van Economische Zaken


Terug