Print pagina

Update professionalisering compliancemanagement - TQ© 

 
Op 23 september 2015 start de

   
 
Masterclass
 

 
 

 voor KAM-managers

   
 

 Breng uw processen op topniveau
met compliance, risicomanagement en adequaat toezicht!

   
 
7 mei 2015

Richtlijn ISO 19600

Compliancemanagement staat sterk in de belangstelling in verschillende bedrijfstakken. Dat er nog het nodige valt te verbeteren blijkt uit de berichtgeving over bijvoorbeeld steekpenningen, niet toegestane prijsafspraken en overtreding van de privacywetgeving. Reden voor Twente Quality Centre een update te geven over de professionalisering van de bijbehorende richtlijn ISO 19600.

Compliance wordt steeds complexer door de grote hoeveelheid wet- en regelgeving en andere eisen waaraan een organisatie moet of wil voldoen, maar compliance wordt ook steeds belangrijker omdat het de basis is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en bepalend is voor het imago van de organisatie. Een mondiaal geaccepteerd referentiekader voor wat ‘goed’ compliance management inhoudt, is daarom een belangrijke benchmark voor organisaties en toezichthouders.

Om de toepassing van ISO 19600 in Nederland verder te bevorderen, ontplooit de Nederlandse Normcommissie Compliance Management de volgende activiteiten in 2015:
  • Vertaling van ISO 19600 in het Nederlands.
  • Ontwikkeling van een praktijkrichtlijn om de factoren in ISO 19600 voor beïnvloeding van compliant gedrag uit te werken en te vertalen naar praktische do’s en don’ts voor organisaties, zo mogelijk aangevuld met een meetinstrument voor cultuur en integriteit van een organisatie.
  • Ontwikkeling van een zelf-assessment methodiek voor compliancemanagement, waarmee een organisatie kan beoordelen in welke mate ISO 19600 wordt toegepast en wat de volwassenheid van haar compliancemanagementsysteem is. 
Richtlijn ISO 19600
ISO 19600 is ontwikkeld in de vorm van een richtlijn voor compliancemanagement en niet als een eisen stellende (certificeerbare) norm. Dat had ook de uitdrukkelijke steun van de Nederlandse normcommissie. Er zijn namelijk al voldoende certificeerbare managementsysteemnormen voor specifieke onderwerpen waarvan compliance met wet- en regelgeving en stakeholdereisen deel uitmaakt. Denk bijvoorbeeld aan ISO 14001 voor milieumanagement of OHSAS 18001 voor arbomanagement.

ISO 19600 helpt organisaties hun bestaande aanpak van compliancemanagement te verdiepen en te verbreden. Daarbij is het handig dat ISO 19600 is opgezet volgens de uniforme High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen, zodat gebruikers onmiddellijk zien op welke onderdelen van het managementsysteem richtlijnen worden gegeven om compliance goed in te vullen. Zo is er bijvoorbeeld veel aandacht voor rollen en verantwoordelijkheden van bestuur, directie, lijnmanagement en medewerkers van een organisatie en voor de onafhankelijkheid van de compliance-officer (of algemener: de compliancefunctie). Voorbeeldgedrag en commitment van managers is essentieel om een cultuur tot stand te brengen waarin compliance ‘normaal’ is en medewerkers op alle niveaus en in alle omstandigheden het juiste gedrag en attitude ten toon (kunnen) spreiden.
Omdat compliance voor een belangrijk deel mensenwerk is, is vanuit Nederland ook nadrukkelijk gevraagd om aandacht voor zogenoemde softcontrols als onderdeel van beheersmaatregelen. Monitoring van naleving en het nemen van acties op non-compliances wordt uitgebreid beschreven met inbegrip van escalatie naar hogere managementniveaus als de ernst van de situatie daarom vraagt.

Bron: Risk-based compliance management met ISO 19600


Terug