Print pagina

15 dingen die u moet weten over de nieuwe ISO 9001


2 oktober 2014

In 2015 wordt de herziene versie van ISO 9001:2008 gepubliceerd. U kunt zich voorbereiden op ISO 9001:2015 aan de hand van onderstaande 15 aandachtspunten.1. Periodieke evaluatie
Elke vijf jaar dienen de nationale normalisatie-instituten ISO-normen te evalueren op relevantie. 2. Gebruikerssurvey

ISO 9001:2015 is mede gebaseerd op bevindingen van gebruikers van voorgaande normen, die via surveys verbetermogelijkheden hebben aangegeven. 3. Sectorspecifieke input

Veel sectoren, zoals de luchtvaart en de medische technologie, zijn nauw betrokken geweest bij het normalisatieproces. Hun input komt tot uiting in onder meer de eisen voor risicomanagement. 4. High Level Structure (HLS)


Binnen ISO is besloten dat alle nieuwe normen dienen te voldoen aan dezelfde eenduidige structuur: HLS. Ze moeten aansluiten bij een aantal algemene eisen voor managementsystemen. Hierdoor kunnen organisaties nieuwe normen makkelijker implementeren. 5. Handleiding

Samen met de nieuwe norm wordt een uitgebreide handleiding gepubliceerd. Dus schakel niet te snel consultancydiensten in. 6. Overgangstermijn
Certificaten tegen ISO 9001:2008 zijn geldig tot 2018. Belangrijk is dat u tijdens deze overgangstermijn samen met uw certificatie-instelling afstemt in hoeverre u al met de nieuwe norm aan de slag gaat. 7. Context van de organisatie
Veel aandacht is er voor het continu analyseren van de complexe en steeds veranderende omgeving tegen de achtergrond van de eigen organisatiedoelstellingen. 8. Leiderschap
Er is meer nadruk op betrokkenheid en leiderschap van de top om verantwoordelijkheid te nemen voor het kwaliteitsmanagementsysteem.9. Planning van het kwaliteitsmanagementsysteem


Veel aandacht is er ook voor de noodzakelijkheid risico's en kansen te analyseren, In hoofdstuk 6.1 komen diverse lijnen uit andere hoofdstukken bij elkaar , bijvoorbeeld waar het gaat om analyse van de organisatiecontext, eisen van externe stakeholders of wettelijke regelgeving.  10. Kennismanagement


De nieuwe norm wijst op de noodzaak voor het ontwikkelen van kennis voor alle organisatiegebieden. Kennis is ook nodig voor het voldoen aan conformiteitseisen voor producten en diensten. 11. Toepasbaarheid
De organisatie mag zelf de omvang van het kwaliteitsmanagementsysteem bepalen. Deze vrijheid kent echter grenzen, want altijd moet kunnen worden voldaan aan (wettelijke) regels, ook zoals ze gelden voor producten en diensten, de zogeheten conformiteitseisen. 12. Annex C

Annex C is een informatieve inleiding tot de ISO 10000-portfolio van normen voor kwaliteitsmanagement. Het is ook een opsomming van de documenten die de belangrijkste SC's  (Standard Comitees) hebben geproduceerd. 13. Annex A

Dit onderdeel van de nieuwe norm is bedoeld als toelichting op de nieuwe structuur en de gehanteerde terminologie. 14. Principes van kwaliteitsmanagement 
De acht kwaliteitsmanagementprincipes uit de oude norm zijn teruggebracht tot zeven, die de fundamenten van moderne kwaliteitsmanagementsystemen  zullen worden. 15. Definitieve versie

De FDIS ('final draft international standard') zal pas worden gepubliceeerd nadat de conceptversie (DIS/ISO 9001:2015) is goedgekeurd. De streefdatum voor publicatie van de uiteindelijke definitieve norm is medio 2015. Bron: Sigma - Platform voor kwaliteitsprofessionals


Terug