Print pagina

SER: Bedrijven maken steeds meer werk van Internationaal MVO


5 juni 2012

De SER-commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) constateert in haar eindrapportage dat IMVO en duurzaamheid een stevige plaats hebben gekregen op de agenda van veel bedrijfstakken en ondernemingen. Bedrijven maken er werk van. Dat leidt ertoe dat IMVO als aanjager functioneert voor nieuwe producten en afzetmogelijkheden.

Anno 2012 constateert de commissie dat steeds meer bedrijven werk maken van IMVO. Tussen bedrijven en stakeholders ontstaan allerlei samenwerkingsverbanden. Nu het bedrijfsleven in toenemende mate IMVO omarmt, gaat de markt fungeren als aanjager om IMVO verder te versterken. Met name de planet-dimensie leidt tot innovatie, nieuwe producten en nieuwe afzetmogelijkheden. Dit wordt ook zichtbaar in de business-to-business (B2B) markt en de rol die duurzaamheid speelt bij inkoop en aanbestedingen.

Factor 'people'
Internationaal komt er steeds meer aandacht voor de factor 'people', onder andere voor de arbeidsomstandigheden in de keten van toeleveranciers. Vanuit vakbonden, maatschappelijke organisaties en consumenten neemt de druk hierop steeds meer toe. De toenemende internationale verbondenheid via sociale media speelt hierbij een rol.

Misstanden voorkomen
Van ondernemingen mag verwacht worden dat ze bijdragen aan economische, ecologische en sociale vooruitgang om zo duurzame ontwikkeling te bevorderen. Daartoe moeten ze in kaart brengen waar in de keten risico's bestaan op misstanden, beleid voeren om misstanden te voorkomen en adequaat reageren op geïdentificeerde of mogelijke negatieve effecten. De recent herziene en door de SER onderschreven OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen bieden bedrijven hiervoor handvatten. De OESO Richtlijnen zijn de enige door overheden onderschreven MVO-normen voor internationaal ondernemen en het enige internationale kader dat een geschillenbeslechtingsysteem bevat.

Meer informatie
De volledige eindrapportage is te raadplegen op de website van de SER.
Apart van de eindrapportage verschijnt de Nederlandse vertaling van de in 2011 herziene OESO-richtlijnen. Deze richtlijnen vormen het normatieve kader voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. In die richtlijnen wordt ook uitgebreid verwezen naar de relevante ILO-verdragen alsmede de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (het 'Ruggie framework').
De SER zal in het vervolg deze herziene richtlijnen hanteren als het nieuwe kader voor zijn IMVO-activiteiten.

Bron: Kluwermanagement.nl


Terug