Print pagina

Nieuwe aanpak met HKZ-certificatiemodel Cliënt-/Patiëntveiligheid


Waarom een nieuwe norm
Wat betekent deze ontwikkeling

Met een nieuw certificatiemodel van Stichting HKZ kunnen zorgorganisaties vanaf mei 2010 hun cliëntveiligheid vergroten. Het model bevat alle essentiële elementen van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). HKZ Cliënt-/Patiëntveiligheid haakt daarmee aan bij de ontwikkeling om te meten op uitkomsten, vanuit het perspectief van de patiënt.
Met het keurmerk voldoen zorgorganisaties aan veiligheidsnormen zoals die door alle betrokken partijen zijn vastgesteld. Het toont aan, dat de organisatie bewust omgaat met de risico’s in de begeleiding en de behandeling van cliënten en patiënten. Zij kunnen ervan op aan dat de zorgverlener er alles aan doet om die veiligheid te waarborgen. Mocht er zich onverhoopt een incident voordoen, dan kan de cliënt erop rekenen dat daarop wordt gereageerd om gevolgen te minimaliseren en om een volgend incident te voorkomen. Het schema is bruikbaar binnen de hele sector Zorg & Welzijn, ongeacht de grootte van een instelling en of een instelling al werkt met HKZ. Voor ziekenhuizen geldt dat de HKZ-norm overeenkomt met de Nederlandse Technische Afspraak (NTA 8009) Veiligheid.

Waarom een nieuwe norm
Bij een onderwerp als cliëntveiligheid schrijft de overheid de spelregels, ontwerpt een kwaliteitsinstituut als HKZ de norm en vindt externe toetsing plaats. HKZ stimuleert  meetbare (kwaliteits)beoordeling. In de eerste plaats voor patiënten en daarnaast ook voor zorgverleners en besturen van zorginstellingen. In 2012 hebben alle zorginstellingen cliëntveiligheid op de rit staan. Dat wenst de overheid (het Ministerie van VWS). De overheid stimuleert het inbedden van cliëntveiligheid in de bedrijfsvoering. Zij verwacht dat instellingen het werken aan veiligheid kunnen aantonen. Om dat goed te ondersteunen heeft HKZ samen met zorgverleners, bestuurders, financiers én cliëntenorganisaties het schema Cliënt-/Patiëntveiligheid ontwikkeld. De gelijkenis met NTA 8009 heeft als gunstig gevolg dat bij certificatie in instellingen die ziekenhuiszorg leveren, verminderd Inspectie-toezicht geldt.
Top

Wat betekent deze ontwikkeling
HKZ ziet veiligheid als basis voor kwaliteit. Bij herziene en bij nieuwe HKZ-certificatieschema’s worden daarom de richtlijnen voor Cliëntveiligheid volledig opgenomen. Daarnaast kunnen instellingen kiezen voor alleen HKZ Cliënt-/Patiëntveiligheid.
In een aantal sectoren zullen nu twee schema’s beschikbaar zijn: Kwaliteit en Cliëntveiligheid. Hierbij zijn de mogelijkheden:
1. het certificatieschema Cliënt-/Patiëntveiligheid wordt niet gebruikt: in de sector wordt alleen getoetst op de normen voor kwaliteitsmanagement.
2. het certificatieschema Cliënt-/Patiëntveiligheid wordt gebruikt naast het reguliere certificatieschema. Als dat reguliere schema al is gebaseerd op het nieuwe Harmonisatiemodel, verzorgt HKZ tijdelijk aanvullingen, zogenaamde addenda.

Het model voor Patiënt- en Cliëntveiligheid van HKZ wordt extra ondersteund via workshops (vanaf juni 2010) en advies op maat.
Top

Bron: HKZ (Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)


Terug