Print pagina

Nieuwe versie ISO 9001 verheldert normeisen28 november 2008

Enkele wijzigingen
Meer informatie

ISO heeft onlangs de nieuwe ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen-Eisen' gepubliceerd. ISO 9001:2008 is de vierde editie van de norm sinds 1987. ISO 9001 is in al die jaren een wereldwijde benchmark geworden voor bedrijven die zekerheid willen geven over hun vermogen om aan kwaliteitseisen te voldoen en hun klanttevredenheid te verhogen. In december verschijnt de Nederlandse vertaling van NEN-EN-ISO 9001:2008. Ook wordt de norm als tweetalige versie (Engels-Nederlands) gepubliceerd.

Het doel van de nieuwe ISO 9001:2008 is om normeisen te verduidelijken en betere afstemming met de ISO-norm voor milieumanagement mogelijk te maken. Alle bedrijven die een ISO 9001-certificaat bezitten, behoren op de hoogte te zijn van de veranderingen in de norm ten opzichte van ISO 9001:2000.
Er worden geen nieuwe eisen gesteld, maar toch zullen veel bedrijven te maken krijgen met de consequenties van de veranderingen in de norm bij het onderhoud van hun certificaat. Ook wordt de nieuwe versie gezien als een welkome kans om beter begrip te krijgen van de normeisen, door de aangebrachte verduidelijkingen.
Top

Enkele wijzigingen
Om u een indruk te geven, heeft TQC enkele essentiële aanpassingen ten opzichte van ISO 9001:2000 uitgelicht:

  • Onder de algemene eisen aan een kwaliteitsmanagementsysteem (4.1) zijn 2 nuttige opmerkingen toegevoegd: ‘Een uitbesteed proces wordt aangeduid als een die nodig is voor het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie, maar waarvan verkozen is deze door een partij buiten de organisatie te laten uitvoeren.’ …’Het bewerkstelligen van  beheersing van uitbestede processen ontslaat de organisatie niet van de verantwoordelijkheid te voldoen aan alle klanteisen en eisen van wet- en regelgeving.’
  • In de paragraaf met algemene documentatie-eisen (4.2.1) en wat de documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem moet omvatten, is de term ‘registratie’ toegevoegd, ten dele om nadruk te leggen op het documenteren van registraties die nodig zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem.
  • De paragraaf over beheersing van registraties (4.2.4) is opnieuw geformuleerd. De veranderingen geven nauwkeuriger aan welke registraties beheerst moeten worden. De verplichting voor een gedocumenteerde procedure blijft bestaan, maar er is nu duidelijker toegelicht om welke aspecten het gaat. Nieuwe tekst: ‘Registraties vastgesteld om het bewijs te leveren van het voldoen aan de eisen en van de doeltreffende werking van het kwaliteitsmanagementsysteem moeten worden beheerst. De organisatie moet een gedocumenteerde procedure vaststellen om de beheersing te definiëren die nodig is voor de identificatie, het opslaan, de bescherming, het terugvinden, de bewaartermijn en de vernietiging van registraties. Registraties moeten leesbaar, gemakkelijk herkenbaar en terugvindbaar blijven.'
  • In de paragraaf met eisen aan de directievertegenwoordiger (5.5.2) is een korte maar essentiële toevoeging gedaan: 'De directie moet een lid van het management van de organisatie benoemen die ……'. Het inhuren van een directievertegenwoordiger of het uitbesteden van diens taken is straks dus niet meer toegestaan als men overeenkomstig met de eisen in ISO 9001 wil claimen.
  • De paragraaf met de algemene eis aan personeel (6.2.1) is anders geformuleerd. Hiermee kan de organisatie beter vaststellen voor welk personeel de competentie-eis precies geldt. Dit is in de praktijk vaak een grotere groep dan wordt aangenomen.
  • De paragraaf met eisen aan bekwaamheid, bewustzijn en training van personeel (6.2.2) is verduidelijkt. De aanpassingen zorgen ervoor dat er meer direct gefocust wordt op de benodigde bekwaamheid en het voldoen aan producteisen. Dit is tenslotte waar het om gaat.
  • Bij het plannen van ontwerp en ontwikkeling (7.3.1) is bij de eis aan beoordeling de volgende opmerking toegevoegd: 'Beoordeling van ontwerp en ontwikkeling, verificatie en geldig verklaring dienen verschillende doelen. Zij kunnen apart worden uitgevoerd en geregistreerd of in elke combinatie zoals geschikt voor het product en de organisatie.' De opmerking geeft aan dat de organisatie flexibeler kan zijn in de beoordeling dan in de praktijk wordt gedacht.
    Top

Meer informatie
NEN organiseert een seminar over de nieuwe ISO 9001. Voor het seminar op 13 januari 2009 zijn nog aanmeldingen mogelijk. De twee data in december zijn volgeboekt. Deelnemers aan het seminar krijgen 15% korting op de norm en zij ontvangen gratis de herziene praktijkgids ‘De 100 meest gestelde vragen over ISO 9001’.
U kunt nu alvast voorintekenen op NEN-EN-ISO 9001:2008.
Voor meer informatie over ISO 9001 en normontwikkeling op het terrein van kwaliteitsmanagement: Annemarie de Jong, NEN-consultant Managementsystemen, telefoon (015) 2690 239 of e-mail annemarie.dejong@nen.nl.
Top

Bron: NEN - Nederlands Normalisatie-instituut


Terug