Print pagina

Implementatie en effect van ISO 9001


6 mei 2017
door: Basak Manders

Door de toegenomen wereldwijde concurrentie worden organisaties gedwongen om kwalitatief hoogwaardige producten te produceren en zichzelf continu te verbeteren. Organisaties hebben daar allerlei kwaliteitsmanagementmethoden voor zoals Lean, Six Sigma en TQM. De meest gebruikte methode is ISO 9001. Deze norm is sinds de introductie in 1987 door meer dan een miljoen organisaties in 192 landen geïmplementeerd. Onderzoek naar het effect van ISO 9001 laat echter wisselende resultaten zien. Wat is nu de werkelijke invloed van ISO 9001?

Basak Manders deed hier een promotie-onderzoek naar. Er werden drie studies uitgevoerd naar de effecten van ISO 9001.

3 onderzoeken
In het eerste onderzoek proberen we generaliseerbare conclusies te trekken over de relatie tussen ISO 9001, de bedrijfsprestaties en enkele temperende factoren. Dat hebben we gedaan via een meta-analyse van 92 studies uit de periode 1987-2012. Kort gezegd wordt in dit onderzoek kwantitatieve literatuur over ISO 9001 in kaart gebracht om op basis daarvan conclusies te trekken over de invloed van ISO 9001 op financiële bedrijfsprestaties.

In het tweede onderzoek kijken we naar de voordelen van ISO 9001 wereldwijd en de invloed van de nationale cultuur en economische ontwikkeling. Het eerste onderzoek maakt duidelijk dat bedrijven in sommige landen meer baat hebben bij ISO 9001 dan in andere. ISO 9001 wordt geacht wereldwijd van toepassing te zijn en is ook wereldwijd geïmplementeerd. Maar of alle landen er profijt van hebben, is nooit onderzocht. Daarom bekijken we in het tweede onderzoek via meta-analyse wat de voordelen zijn van ISO 9001 en hoe nationale verschillen van invloed zijn op de belangrijkste voordelen van deze norm.

In onze derde studie onderzoeken we met behulp van een verkennende casestudie de betrokkenheid van medewerkers bij een op ISO 9001 gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem. In het eerste onderzoek komt het verschil aan bod tussen echte ISO 9001-implementatie en windowdressing op bedrijfsniveau. Dit onderscheid is niet alleen van toepassing op bedrijfsniveau maar ook op het niveau van de medewerkers; ook al wil een bedrijf ISO 9001 echt implementeren, het is mogelijk dat sommige werknemers de norm niet hanteren tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.

ISO 9001 vraagt hoe dan ook betrokkenheid van de werknemers. Daarom kijken we in de derde studie naar de medewerkersbetrokkenheid bij gestandaardiseerde werkmethoden en continu verbeteren bij een kwaliteitsmanagement systeem dat gebaseerd is op ISO 9001.

lees verder op Sigma, Platform voor kwaliteit van de organisatie


Terug