Print pagina

Talent verdient aandacht en stimulering: vijf onderzoeksprijzen Kwaliteitsmanagement 2008


Scripties
Proefschriften

Op 22 mei jl. zijn voor de vijfde maal de onderzoeksprijzen Kwaliteitsmanagement uitgereikt tijdens het symposium ‘Talent verdient aandacht en stimulering’ van NNK, de vereniging Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement. De doelstelling van de prijs is het stimuleren van nieuwe waardevolle impulsen voor het vak kwaliteitsmanagement onder studenten. Uit een tiental inzendingen had een zevenkoppige, deskundige jury - waarin de Dutch Academy for Quality ruim vertegenwoordigd was - alvast een eerste selectie gemaakt en vijf daarvan de kans gegeven hun afstudeerscriptie dan wel proefschrift te presenteren. De vier criteria
1. toepasbaarheid in de bedrijfspraktijk
2. meerwaarde voor kwaliteitsmanagement
3. grensverleggend karakter
4. maatschappelijke relevantie
waren bepalend voor het kiezen van de winnaars: Pieter Verhagen met zijn scriptie ‘Innovation vs. Standardisation’ en Henk de Koning met zijn proefschrift ‘Scientific Grounding of Lean Six Sigma’s Methodology’. Lofuitingen waren er ook voor Eveline Hogenes en Jeroen Bouman die beiden de tweede prijs kregen voor hun scriptie. Met een groot compliment voor de complexiteit van het onderzoek kreeg het duo Jef Jacobs / Jan van Moll de tweede prijs voor hun proefschrift.

Scripties
1e Prijs scriptie Pieter Verhagen
Met zijn scriptie: ‘Innovation vs. Standardisation’ onderzocht Pieter Verhagen (TNO) de invloed van een voorgeschreven prestatienorm op innovaties in de bouwsector. Neem bijvoorbeeld het aantal vernieuwingen bij huizen die voldoen aan de overheidsnorm voor energieprestaties, dan zie je dat bedrijven voldoen aan de norm maar meer ook niet. Men stuurt dus op efficiency. Een ander voorbeeld: de VS lopen achter op Japan in de productie van groene auto’s, omdat de wetgeving in de VS gewoonweg ontbreekt. Verhagen vraagt zich af of de aanscherping van een norm de diffusie van innovaties stimuleert en wat hiermee gebeurt gedurende de looptijd van een project. En wanneer een voorgeschreven prestatienorm zo strikt is dat ‘systemische’ innovatie noodzakelijk is, leidt dat dan tot kwaliteitsvermindering? Wat is de invloed op de samenwerking tussen industrieën?

Gedeelde 2e prijs scriptie Eveline Hogenes
In het onderzoek van Eveline Hogenes (Erasmus Universiteit) ‘Human centered design as a tool for service organizations to improve performance and serve customers better. An empirical investigation of the Service Profit Chain Model’ stelt zij de ‘interne’ klant – medewerker – centraal en belicht zo kwaliteitsmanagement in de breedste zin van het woord. Een van haar belangrijkste conclusies was dat kwaliteit naar een hoger plan wordt getild door de medewerker centraal te stellen.

Gedeelde 2e prijs scriptie Jeroen Bouman
De centrale onderzoeksvraag in Boumans scriptie “Management innovation and organizational quality in the US best performing firms” (Erasmus Universiteit) is of er verschil is in de toepassing en implementatie van kwaliteit gerelateerde management innovaties tussen de best presterende bedrijven en minder goed presterende bedrijven. De hoog presterende bedrijven tonen een heel gestructureerde manier van het implementeren van TQM. Bij deze bedrijven blijkt de focus op kostenefficiëntie en op flexibiliteit bepalend te zijn. Er is een positieve relatie met de financiële prestatie en het toepassen van TQM. De conclusie van Jeroen Bouman is dat in een productgerichte omgeving een kwaliteitssysteem met name financiële voordelen heeft.
Top

Proefschriften
1e Prijs proefschrift Henk de Koning
Henk de Koning (Universiteit van Amsterdam) onderzocht Lean Six Sigma (titel proefschrift: ‘Scientific Grounding of Lean Six Sigma’s Methodology’). Hij toonde aan dat de noodzaak tot kwaliteitsverbetering springlevend is. Hij kwam echter tot de conclusie dat het huidige inzicht in de vier ingrediënten van kwaliteitsverbetering – methode, hulpmiddelen, gemeenschappelijk referentiekader en een duidelijke organisatie – te kort schiet, waardoor er behoefte is aan opheldering over Lean Six Sigma.

2e Prijs proefschrift duo Jef Jacobs / Jan van Moll
De titel ‘Effects of Virtual Product Development on Product Quality and their Influencing Factors’ zegt voldoende over de onderzoeksvraag van Jef Jacobs en Jan van Moll (Technische Universiteit Eindhoven). Bij Virtual Product Development (VPD) gaat het om de ontwikkeling van producten door een virtueel team dat verspreid is over de wereld en communiceert via e-mail en internet. Jacobs en Van Moll vroegen zich af welke problemen zich voordoen bij VPD op het gebied van productkwaliteit. Wat zijn de oorzaken en hoe kunnen de problemen worden voorkomen? Volgens hen zijn de handicaps van een virtueel team het verschil in tijd, cultuur, de grote afstand, taalproblemen, misverstanden en coördinatie. Een belangrijke rol speelt het ontbreken van sociale contacten en een 'wij'-gevoel. Hun conclusie was dat 60% van de problemen bij productkwaliteit voortkomt uit het fenomeen VPD zelf en 52% van die problemen te voorkomen is.
Top

Bron: NNK


Terug