Print pagina

Kwaliteit Nederlands zorgsysteem kan beter


Ruimte voor verbetering
Ondermaatse ketenkwaliteit zorgt voor onveilige zorg

Volgens de Minister van VWS, Ab Klink, doet Nederland het onverminderd goed in de zorg: ons  zorgsysteem is toegankelijk en de zorg is grotendeels goed bereikbaar. De kwaliteit van de zorg is gemiddeld genomen iets vooruitgegaan ten opzichte van twee jaar geleden. Maar ‘kwaliteit’ is (nog) geen sturende factor in de zorgmarkt. De kosten zijn weliswaar gestegen (5% per jaar), maar in lijn met de ons omringende landen. De gemiddelde Nederlander vertrouwt erop dat hij in goede handen is in de Nederlandse zorg. Ook zijn vertrouwen in de betaalbaarheid is groot. Dat is te lezen in "Zorgbalans 2008" van het Ministerie van VWS. De (tweede) Zorgbalans richt zich op drie thema’s: de doelmatigheid van de zorg, het oordeel van de burgers over de zorg en de effecten van de ingezette stelselwijziging op 1 januari 2006. De cijfers en feiten bieden een dwarsdoorsnede van de prestaties uit 2006 en 2007, de eerste jaren waarin het nieuwe zorgstelsel van kracht is. De eerste Zorgbalans verscheen in 2006 en beschreef de situatie in 2004.
Top

Ruimte voor verbetering
Het rapport laat ook de nodige ruimte zien voor verbetering. Er zijn landen met lagere zorguitgaven, die zich met ons land kunnen meten wat betreft bijvoorbeeld de gezondheidsuitkomsten en de veiligheid van zorg. Ook zijn er landen met gelijke zorguitgaven die beter dan wij presteren. Opmerkelijk is dat we in Nederland veel initiatieven en projecten hebben om zorgprocessen te vernieuwen, maar dat we de uitkomsten daarvan vaak nog maar gebrekkig evalueren. Hierdoor weten we nog weinig over hun verdere verspreiding in het land. De komende jaren zullen vooral de verdere voortgang van de hervormingen van het zorgstelsel, de langdurige zorg, de coördinatie tussen zorgverleners en de veiligheid in de zorgverlening onze aandacht vragen; daarbij speelt de krappe arbeidsmarkt een niet te onderschatten rol. De Zorgbalans biedt op al deze terreinen een schat aan gegevens en inzichten.
Top

Ondermaatse ketenkwaliteit zorgt voor onveilige zorg
Met behulp van ruim honderd indicatoren beschrijft de Zorgbalans de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg. Op veel onderdelen blijkt dat de zorg adequaat is en dat de kwaliteit hoog en zelfs toegenomen is op veel onderdelen, maar dat het totaalbeeld internationaal gemiddeld is. Volgens de minister excelleert Nederland wat betreft de kwaliteit van zorg daarom internationaal gezien niet. De burgers en de zorggebruikers zijn positief over de geboden zorg, maar er zijn verschillen tussen de onderdelen. Een punt van zorg is de beschikbaarheid van verplegend en verzorgend personeel. De coördinatie en afstemming in de zorg en de patiëntveiligheid scoren relatief laag. De doelmatigheid van de zorg in Nederland is niet optimaal. Kwaliteit is (nog) geen sturende factor in de zorgmarkt.
In de 'Eurozone' staat Nederland in de top-5 van de meest welvarende landen. Begrijpelijk is dat de verwachtingen met betrekking tot de kwaliteit van de gezondheidszorg hoog zijn. Het ligt dan ook voor de hand ons te spiegelen aan de OECD top. Als we voor deze spiegel gaan staan, ontstaat het volgende beeld met betrekking tot de effectiviteit van preventie, curatieve en langdurige zorg, veiligheid, continuïteit van zorg en de innovatiegraad (TQC geeft hieronder alleen een korte opsomming; klik op 'bron' voor meer informatie):

  • Preventie: deelname aan vaccinatie- en screeningprogramma’s is uitstekend; gezondheidsbevordering in de reguliere zorg is nog weinig ontwikkeld.
  • Curatieve zorg: op veel onderdelen is de zorg adequaat en verbeterd; de Scandinavische landen scoren echter steevast beter.
  • Langdurige zorg: er is een aantal positieve ontwikkelingen in het brede en diverse veld van de langdurige zorg, op andere punten uiten cliënten en personeel (soms ernstige) zorgen.
  • Veiligheid: op het punt van de veiligheid van de zorg doet Nederland het internationaal gezien goed, de onbedoelde schade blijkt desondanks aanzienlijk. Ongeveer vijf procent van de zorggebruikers zegt er mee te maken te hebben. Vermijdbare zorgproblemen zoals ondervoeding en vallen in zorginstellingen namen af, maar komen nog zeer frequent voor.
  • Continuïteit: de ketenkwaliteit is ondermaats. De coördinatie van zorg blijft achter. Gebrekkige afstemming tussen zorgverleners leidt potentieel tot ineffectieve en onveilige zorg.
  • Innovatiegraad: wat betreft investeringen en implementatie van innovaties doet Nederland het internationaal gezien goed. Ook is er in Nederland erg veel activiteit op het punt van organisatorische vernieuwingen, maar over de effectiviteit is onvoldoende bekend.
    Top

Bron: De Zorgbalans 2008


Terug