Print pagina

Aandacht voor risicomanagement verslapt


14 mei 2013

Verborgen risico's

Door de economische crisis hebben bedrijven steeds minder aandacht voor externe risico's die hun bedrijfsvoering in gevaar brengen. Gemiddeld daalde de paraatheid van 66% in 2011 naar 59% in 2013. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse Global Risk Management Survey van risico-adviseur en verzekeringsmakelaar Aon, waarvoor meer dan 1.400 organisaties uit 70 landen zijn ondervraagd.

De risico top 3 is sinds 2011 niet gewijzigd en de verwachting is dat deze de komende jaren hetzelfde blijft. Politieke risico’s zijn nieuw in de top 10 van 2013 en deze zal hoogstwaarschijnlijk stijgen naar de 6e plaats in 2016 vanwege burgeroorlogen en sociale en politieke conflicten. De bedrijven verwachten verder dat het risico op natuurrampen voor het eerst zal ‘pronken’ in de top 10 van 2016.

Een mogelijke verklaring voor de afname van de risicoparaatheid is volgens Aon dat het uitblijven van het economische herstel de financiële reserves van organisaties uitput, waardoor het vermogen om veel van deze risico's zelf te dragen en te financieren sterk wordt aangetast. Van de 28 industrietakken die in het rapport worden beschreven, rapporteerden dit jaar slechts drie industrietakken hetzelfde of een verhoogd niveau van paraatheid: de farmaceutische en biotechnologische industrie, vervoermiddelenindustrie (m.u.v. de luchtvaart) en de landbouwindustrie.

Overzicht top tien actuele risico's (tussen haakjes de positie in 2011):

1. (1) Economische neergang / langzaam herstel 

2. (2) Veranderingen in wet- en regelgeving

3. (3) Toenemende concurrentie

4. (4) Reputatie- en merkschade

5. (7) Onvermogen aantrekken/behouden toptalent

6. (6) Gebrekkige innovatie/aansluiting bij klantbehoeften

7. (5) Onderbreking van de bedrijfsvoering 

8. (8) Prijsrisico grondstoffen

9. (10) Geldstroom en liquiditeitsrisico 

10. (-) Politieke risico's/onzekerheid


Verborgen risico's
Risicomanagers vinden het lastig om grote risico's te identificeren en te managen. Het rapport benoemt ook enkele risico's die volgens Aon ondergewaardeerd worden: computermisdaad, kredietrisico, verlies van intellectueel eigendom, sociale media en financiering van pensioenprogramma’s.

Deze ‘verborgen’ risico’s onderstrepen het belang om risico's niet langer per geval te beoordelen, maar om het verband tussen de risico's te bestuderen en zo een succesvol risicomanagement programma op te zetten en te onderhouden. Niet alleen de verborgen risico's, maar ook het onderlinge verband tussen risico's mag niet worden onderschat. De meest voorkomende risico's staan steeds minder op zichzelf. Als een belangrijke leverancier wegvalt en er niet snel een alternatief gevonden is, kan dit de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Dit kan weer je reputatie schaden, waardoor je als organisatie minder aantrekkelijk wordt voor toptalent. Om dit te voorkomen, is het noodzakelijk in scenario's te denken en een stresstest te doen. Vervolgens kun je gericht maatregelen treffen voor de scenario's die de meeste impact hebben.
Top

Bron: Aon


Terug