Print pagina

Meer tijd voor ondernemen door vereenvoudiging toezicht


6 december 2012

Bepaal zelf welke overheden toegang krijgen

Meer tijd om te ondernemen, betere naleving van regels en vereenvoudiging van het toezicht. Dat is het doel van ondernemers en overheden die samen het Ondernemingsdossier invoeren. Goede afspraken over hoe zij informatie met elkaar willen uitwisselen maken het makkelijker om aan de regels te voldoen. NEN heeft afgelopen jaar de vierdelige norm NTA 9040 Ondernemingsdossier gepubliceerd om ondernemers te helpen bij het invoeren van de juiste informatie. Het dossier staat in het Regeerakkoord van 29 oktober 2012.

Het Ondernemingsdossier is een initiatief dat ervoor moet zorgen dat ondernemers veel minder tijd en geld kwijt zijn om aan de regels te voldoen. Ondernemers klagen erover dat ze moeten voldoen aan regels die vaak moeilijk te begrijpen zijn, en dat ze veel tijd kwijt zijn aan het steeds maar weer dezelfde informatie aanleveren bij verschillende overheden. En die overheden missen vaak het complete overzicht om een onderneming goed te controleren. Ondernemers en overheden werken daarom samen aan het Ondernemingsdossier.

Bepaal zelf welke overheden toegang krijgen
Door een nieuwe manier van informatie verstrekken van de kant van de ondernemer, waarbij de ondernemer wordt geholpen bij het invoeren van de juiste informatie, wordt het makkelijker om aan de regels te voldoen en kost het toezichthouden minder tijd. De ondernemer voert één keer de informatie in het Ondernemingsdossier in, en bepaalt vervolgens zelf welke overheden, zoals toezichthouders en vergunningsverleners er toegang toe krijgen. Per branche worden afspraken gemaakt over de exacte gang van zaken, die worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Uiteindelijk is er dan één informatiebron van een bedrijf voor haar overheden: het Ondernemingsdossier. Dat moet het naleven van regels makkelijker maken en het toezicht houden ook. Ondernemers houden dan meer tijd over voor ondernemen.

In het regeerakkoord is het Ondernemingsdossier te vinden onder het hoofdstuk ‘Duurzaam groeien en vernieuwen’. Een citaat: ‘Een effectieve borging van publieke belangen moet samengaan met ruimte voor vernieuwing. Daarom gaan we met kracht door met het verminderen van regeldruk en kiezen we voor een samenhangende aanpak in de verschillende sectoren op het terrein van ordening, sturing en toezicht. [..] De dienstverlening door overheden moet beter. Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen - zoals het aanvragen van een vergunning - digitaal afhandelen. Er komt een eenmalige gegevensuitvraag voor ondernemers die gebruik maken van het Ondernemingdossier om bedrijfsgegevens uit te wisselen met de overheid.’

Meer informatie over het Ondernemingsdossier

Bron: NEN


Terug