Print pagina

Diversiteit certificerende instellingen steeds groter


Onpartijdigheid verzekerd
Van 2005 tot 2007
Uitgangspunten prijsvergelijking

Het verschil in kosten voor certificatie is de laatste jaren enorm toegenomen. Dit blijkt uit een vergelijking van 18 offertes voor certificering van twee vaak voorkomende normen: ISO 9001: 2000 (een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement ) en VCA (norm over het omgaan met agressie en veiligheid). Eind 2007 was de duurste partij 2,3 maal zo duur dan de goedkoopste, terwijl deze factor in 2005 nog geen 1,2 was (prijsverschil 16%). Opvallend is ook dat een van de grotere partijen meldt dat ze een speciale afdeling heeft voor ondersteuning in het aanlooptraject en dat een aantal certificerende instellingen bepaalde vormen van incompany trainingen en zelfs advies aanbiedt. Een pikant detail, omdat het overgrote deel van de onderzochte instellingen aangeeft dat een dergelijke vorm van dienstverlening volgens de accreditatienormen niet mag worden verleend in verband met de onafhankelijke rol van zo’n instelling! Verder blijkt er een enorme diversiteit te zijn in responstermijn, vorm en duidelijkheid van de offerte en, niet onbelangrijk, in het hanteren van de richtlijnen voor tijdsbesteding. Voor een initiële certificatieperiode van drie jaar voor een gecombineerde toetsing tegen ISO 9001 en VCA komt één partij tot een tijdsbesteding van 4½ mandagen, terwijl drie andere partijen maar liefst 8 mandagen aanbieden. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoek- en adviesbureau Oud Arlesteyn.
Top

Onpartijdigheid verzekerd
Het gaat hier om certificatiebureaus die erkend zijn door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA). In Nederland zijn er zeer veel bureaus die zich bezig houden met certificatie en het beoordelen van organisaties. Het merendeel van deze certificerende instellingen voert de toetsende activiteiten uit onder accreditatie van de RvA of een andere nationale instelling die belast is met toezicht op de onpartijdigheid, competentie en het managementsysteem van de instellingen. Ondanks dit borgingsmechanisme zijn de verschillen groot, waardoor het voor een klant lastig is om een keuze te maken.
Top

Van 2005 tot 2007
De vergelijking van vorig jaar is de vierde in een reeks benchmark-onderzoeken naar de wijze waarop certificerende instellingen reageren op offerteaanvragen. Gekeken is naar de tijdsbesteding, kosten, contractvoorwaarden en toegestane vormen van dienstverlening. Bij het onderzoek in 2005 was het verschil in de aangeboden tijdsbesteding niet erg groot. De overige verschillen waren opmerkelijker. Het prijsverschil in het totaalpakket was 16%. Het tweede onderzoek in 2006 liet grotere verschillen zien. Niet alleen in de wijze waarop een potentiële klant werd benaderd, maar zeker ook in de aangeboden tijdsbesteding in relatie tot voorschriften en, nog belangrijker, de totale kosten voor een certificatieperiode van drie jaar. Het verschil bleek op te lopen tot ruim 27%. Ook in de stijl en toegankelijkheid / klantvriendelijkheid van de offertes waren grote verschillen te zien. Bij het derde onderzoek in 2007 liepen de verschillen voor de totale kosten voor een certificatieperiode op tot 55%. Daarnaast waren er aanzienlijke verschillen in responstermijn en aangeboden tijdsbesteding. Daarom is vorig jaar voor de vierde maal een onafhankelijk onderzoek uitgezet. Dit keer onder een aanzienlijk groter aantal certificerende instellingen, onder meer omdat een aantal instellingen vroeg om in het onderzoek betrokken te worden. De resultaten van het 4e onderzoek ziet u in de tabel hieronder.

Vierde Benchmark-onderzoek (2007)

minimum 

maximum

Casus 1: offerte voor ISO 9001:2000

Responstermijn (werkdagen)

2

14

Aangeboden tijdsbesteding(richtlijn = 4  mandagen) 

3 1/2

6

Kosten

€ 3.075

€ 7.086

Casus 2: offerte voor combinatie van ISO 9001:2000 en VCA

 

Responstermijn (werkdagen)

2

15

Aangeboden tijdsbesteding
(richtlijn = 6 1/2 mandagen) 

4 1/2

8

Kosten

€ 5.240

€ 9.149

Top

Uitgangspunten prijsvergelijking
De kosten opgegeven door de diverse aanbieders zijn niet zonder meer vergelijkbaar. Daarom zijn de kosten per aanbieder bepaald aan de hand van de volgende items voor een certificatietraject van drie jaar:

  • tijdsbesteding auditor
  • eventuele administratie of andere eenmalige kosten
  • registratiekosten
  • rapportagekosten voor één rapport wat aan de daaraan gestelde eisen voldoet, uitgaande van één rapport per bezoek, per norm of gecombineerd
  • reiskosten op basis van locatie aanvrager
  • reistijd
  • 2 exemplaren van het certificaat

Voor het berekenen van de reiskosten is er van uitgegaan dat alle activiteiten, tenzij anders vermeld in de offerte, plaats vinden op de locatie van de klant. In deze calculatie is geen rekening gehouden met eventuele kosten voor het opvolgen van afwijkingen.
Top

Bronnen:
Persbericht Oud Arlesteyn
Samenvatting Benchmark-onderzoek Oud Arlesteyn


Terug