Print pagina

Zorgbranche sociaal innovatiever dan bedrijfsleven


9 oktober 2013

Wat is sociaal innoveren?
Ouderenzorg
Cliënt- en medewerkers ruim tevreden

De zorgbranche is sociaal innovatiever dan het bedrijfsleven. Op een schaal van 7 scoort de zorg gemiddeld een 4,4. Dat is 25% meer dan de score van het bedrijfsleven. Uit onderzoek blijkt ook dat zorgorganisaties die bezig zijn met sociale innovatie beter presteren als het gaat om goed werkgeverschap, kwaliteit van zorg en financiën dan organisaties die dat niet doen. Kortom: sociale innovatie werkt en dat is van groot belang voor de zorgbranche.
Uit twee onderzoeken blijkt dat de branche van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg zich goed voorbereiden op de toekomst. Zowel de Erasmus Innovatiemonitor Zorg 2012 van INSCOPE / Rotterdam School of Management als de Benchmark in de Zorg 2012 laten zien dat de zorgbranche goed presteert.

Wat is sociaal innoveren?
Sociaal innoveren heeft te maken me flexibel organiseren, dynamisch managen, slimmer werken en co-creatie. Bij sociale innovatie gaat het om vernieuwing en ontwikkeling van de medewerkers, de organisatie en het management om beter te presteren, betere zorg te kunnen leveren en productiever te zijn. Dat houdt ook in: meer ruimte voor eigen initiatief van medewerkers, minder regelgeving en meer decentrale besluitvorming. Factoren die cruciaal zijn voor het succes van zorgorganisaties. Volgens Henk Voberda, hoogleraar aan de Rotterdam School of Management, is meer 'handen aan het bed' niet voldoende. "Om beter te presteren zouden zorgorganisaties ook moeten investeren in samenwerking met externe partijen. Hierbij is vooral kennisdeling met cliënten van vitaal belang. Voor het realiseren van meer eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten is vooral slimmer werken belangrijk."
Top

Ouderenzorg
In haar Deltaplan Ouderenzorg geeft ActiZ aan hoe de zorg de komende jaren georganiseerd en gefinancierd moet worden om ook in de toekomst aan de steeds grotere groep ouderen zorg van goede kwaliteit te kunnen blijven leveren. Uitgangspunt daarbij is dat cliënten de regie krijgen over de zorg die zij nodig hebben. In nauw overleg met de zorgaanbieder wordt overlegd welke zorg geboden kan worden en wat de cliënt (nog) zelf kan doen of organiseren. Deze transitie vraagt om een andere rol van zorgaanbieders en hun medewerkers. De standaard zorgpakketten die zij nu nog aanbieden, zullen in de toekomst worden vervangen door maatwerk. Daarvoor moeten zorgprofessional ook de regelruimte hebben en goed geschoold zijn. Innovatie- en veranderkracht is voor de zorgbranche dan ook van essentieel belang.
Uit de Benchmark in de Zorg blijkt dat de branche deze verandering goed aan kan. Het ‘verandervermogen’ bij medewerkers krijgt afgerond een 7 en dat is een stijging ten opzichte van 2010 en 2011 (toen was dit een 6,5). Niet alleen voor jonge, maar ook oudere zorgprofessionals (55+ers) tonen de flexibiliteit om te veranderen en worden door de organisatie in staat gesteld om te veranderen.
Top

Cliënt- en medewerkers ruim tevreden
In het Benchmark-onderzoek wordt jaarlijks de tevredenheid van cliënten en de werkbeleving van medewerkers onderzocht. Op dit gebied toont de zorgbranche opnieuw een kleine verbetering ten opzichte van 2011. Medewerkers beoordelen hun werk in de zorg gemiddeld met een 7,3; cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen geven de zorg een 8,3. Beide rapportcijfers zijn een verbetering van 0,1% in vergelijking met vorig jaar. 

Robbert-Jan Poerstamper van PwC: “Belangrijkste aandachtspunt uit de Benchmark in de Zorg is dat de interne dialoog tussen medewerkers en het management van zorgorganisaties moet verbeteren. Een goede afstemming intern ondersteunt de goede en directe dialoog tussen cliënt en zorgmedewerker, een belangrijk onderdeel van het Deltaplan. Op dit punt is er het komend jaar veel ‘werk aan de winkel’ voor de zorgbranche.”
Top

 

Bron: ActiZ


Terug