Print pagina

Hoe werken technologiebedrijven in MKB samen met kennisinstellingen?


Stage komt het meeste voor
Samenwerking verschilt per soort technologiebedrijf
Kennisniveau van grote invloed op samenwerking

Technologiebedrijven in het MKB dragen in belangrijke mate bij aan Research en Development (R&D), verbetering van de arbeidsproductiviteit en economische groei in Nederland. Zij zijn in het MKB vooral te vinden in high-tech sectoren, zoals de machine- en apparatenindustrie, de chemische industrie, ingenieurs- en architectenbranche, ICT-branche en technische groothandel. Technologiebedrijven zijn over het algemeen innovatief, kennisintensief en doen vaak zelf R&D. Ze ontwikkelen en/of vercommercialiseren producten met behulp van nieuwe technologie. Daarom lijken ze een logische samenwerkingspartner voor kennisinstellingen. In hoeverre dat ook daadwerkelijk gebeurt en welke knelpunten en problemen zij daarbij ervaren, is onlangs door onderzoeksbureau EIM in kaart gebracht.

Stage komt het meeste voor
Het vergaren van kennis is de belangrijkste, maar niet de enige reden waarom technologiebedrijven met kennisinstellingen samenwerken. Ook de mogelijkheid om specialistische machines en apparaten te kunnen gebruiken, die MKB-bedrijven zelf niet kunnen bekostigen, is een belangrijk motief. Technologiebedrijven kunnen op verschillende manieren met kennisinstellingen samenwerken. In de praktijk is het gebruik van stagiairs de meest voorkomende vorm (56%). De tweede plaats wordt ingenomen door gezamenlijke R&D-projecten (49%). Universiteiten zijn voor technologiebedrijven in het MKB de meest voorkomende samenwerkingspartner. Van alle technologiebedrijven werkt 49% samen met universiteiten, 31% met hogescholen en 40% met researchinstellingen zoals TNO en de grote technologische instituten. Technologiebedrijven werken hoofdzakelijk samen met Nederlandse kennisinstellingen.
Top

Samenwerking verschilt per soort technologiebedrijf
In het rapport worden drie soorten technologiebedrijven genoemd:

  1. De ‘solitairen’. Dit zijn technologiebedrijven die zelf niet met kennisinstellingen samenwerken. Zij werken vaak samen met commerciële leveranciers, afnemers en andere marktpartijen. Het accent ligt op het ontwikkelen of verbeteren van eigen producten.
  2. De ‘afnemers’. Belangrijk verschil met solitairen is dat afnemers wel met kennisinstellingen samenwerken, vooral met hogescholen. De samenwerking gebeurt vooral op ad-hocbasis door de inzet van stagiairs of de uitbesteding van onderzoek of advies. Hun kennispartners zijn bijna uitsluitend nabijgelegen, Nederlandse instellingen.
  3. De ‘vertalers’. Deze bedrijven zijn van alle technologiebedrijven het meest gericht op het vertalen en toepasbaar maken van wetenschappelijke inzichten. Zij werken vooral samen met universiteiten en researchinstituten. De samenwerking krijgt vorm door gezamenlijke R&D-projecten en publicaties, en door het delen van medewerkers en faciliteiten. Zij werken het vaakst samen met buitenlandse kennisinstellingen en overbruggen daarvoor grotere afstanden.

Top

Kennisniveau van grote invloed op samenwerking
Vertalers ervaren met kennisinstellingen beduidend minder problemen dan afnemers en solitairen. Zij hebben een hoger kennisniveau waardoor zij beter met kennisinstellingen kunnen communiceren en ook meer oog hebben voor wederzijds belang. Culturele en organisatorische verschillen worden weliswaar herkend, maar zijn in de praktijk niet onoverkomelijk voor vertalers. Door hun ruime ervaring hebben zij realistische verwachtingen en weten zij tot goede, werkbare afspraken te komen. Afnemers ervaren beduidend meer knelpunten bij de samenwerking. Problemen als gevolg van culturele en organisatorische verschillen zijn voor afnemers minder goed beheersbaar. Afnemers zijn meer dan vertalers gericht op het directe gebruik van kennis en hebben vaak minder inlevingsvermogen in het belang van (medewerkers van) kennisinstellingen. In de situatie dat solitairen zouden gaan samenwerken met kennisinstellingen liggen dezelfde problemen voor de hand. Daarnaast speelt voor solitairen het probleem van cognitieve afstand (te grote verschillen in kennisbasis) en transparantie (niet goed weten welke, waar en tegen welke voorwaarden kennis is te verkrijgen).
Top

Bron: Kennissite MKB en Ondernemerschap


Terug