Print pagina

Nieuwe rol overheid nodig voor schone economie


22 juni 2011

Landen die efficiënt omgaan met grondstoffen zijn minder kwetsbaar
De kracht van de samenleving
Signalenrapport

Nederland kan zijn internationale concurrentiekracht via ‘groene groei’ versterken. Voor het vergroenen van de economie moet alle in de maatschappij aanwezige creativiteit en innovatiekracht van burgers en bedrijven worden benut. Het inzetten van deze energieke samenleving vraagt een aanpassing in het denken en doen van de Rijksoverheid. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft hiervoor handvatten in het signalenrapport De energieke samenleving - Op zoek naar sturingsfilosofie voor een schone economie. Centrale elementen in de nieuwe rol van de overheid zijn vooral het uitdragen van een motiverend perspectief dat mensen stimuleert, dynamische regelgeving die innovatie beloont en storende regels weghaalt en het continu willen leren van de maatschappij.

Landen die efficiënt omgaan met grondstoffen zijn minder kwetsbaar
'Het verantwoord omgaan met grondstoffen, natuur en milieu, is misschien wel de grootste uitdaging voor de 21e eeuw. De overheid slaagt er met het huidige beleid niet in deze uitdaging het hoofd te bieden',’ aldus Hajer. 'Er is de afgelopen 40 jaar met het milieubeleid enorm veel bereikt. Maar de samenleving is veranderd. We hebben een nieuwe benadering nodig. Burgers en bedrijven brengen milieubeleid in verband met abstracte problemen ver weg, die door de overheid op een moeizame manier en met ingewikkelde regels worden aangepakt. De aandacht van bedrijven gaat juist uit naar ‘schone’ en ‘slimme’ producten waar geld mee te verdienen valt. En burgers lopen warm voor een veilige en schone woon- en leefomgeving.'

Groene groei kan volgens Hajer de internationale concurrentiekracht van Nederland versterken en kansen bieden. 'Waar eerst gold ‘we zitten allemaal in hetzelfde schuitje’, wordt nu het credo ‘mis de boot’ niet. Landen die efficiënt omgaan met grondstoffen zijn straks minder kwetsbaar. Ecologisch verantwoord handelen, wordt een kwestie van eigenbelang. De samenleving moet een factor vijf terug in het gebruik van grondstoffen en milieubelasting om economische groei en een prettige leefomgeving te kunnen combineren. De uitdaging is meer met minder. Daar bestaat geen kant en klare oplossing voor. Innovaties zijn hiervoor noodzakelijk. Met heldere doelen kan de overheid deze benodigde innovaties uitlokken.'
Top

De kracht van de samenleving
Een grote groep burgers en bedrijven wil handelen en veranderen om werk te maken van een prettige leefomgeving. Het PBL ziet deze energieke samenleving als kans om werk te maken van de duurzaamheidopgave. 'Een schone economie en een prettige leefomgeving zijn wensen die burgers en bedrijven motiveren. Om deze kracht van de samenleving aan te boren, is het belangrijk burgers en bedrijven zelf een rol te geven. Aan creatieve koplopers namelijk geen gebrek', signaleert het PBL. 'Het is de verspreiding van dergelijke ideeën en de vermarkting van innovaties waar de vernieuwing stokt. De overheid heeft de wijsheid niet in pacht bij het zoeken naar de oplossing voor complexe duurzaamheidvraagstukken. Deze opgave is voor overheden alleen ook veel te groot. De overheid moet de ondernemersgeest en het leervermogen van de samenleving daarom centraal zetten', vindt Hajer. Ook pleit hij voor het digitaal beschikbaar maken van de duurzaamheids ‘prestaties’ van instellingen en bedrijven. 'Snelle en continue feedback op gedrag en consequenties daarvan zijn van grote waarde voor gedragsverandering in de samenleving.' De overheid kan aan effectiviteit en legitimiteit winnen door steeds vanuit de samenleving te denken. Dit vraagt om een diepgaande reflectie op de huidige rol van de overheid. Wil de politiek werk maken van een schone economie, dan veronderstelt dat daarnaast ook bereidheid oude technologieën, productieprocessen, instituties en structuren, die op een niet-duurzame manier produceren of consumeren, ter discussie te stellen. Hajer: 'Duurzame innovatie creëert op termijn welvaart, maar zal sommige sectoren ook pijn doen.'
Top

Signalenrapport
Prof. dr. Maarten Hajer, hoofdauteur en directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, overhandigde 21 juni 2011 het eerste exemplaar van het signalenrapport aan Frank Schoof, directeur van Aardwarmte Den Haag. Het Haagse bedrijf is volgens Hajer een goed voorbeeld van de energieke samenleving. Gemeente Den Haag, de energiebedrijven Eneco, E.ON Benelux en de woningcorporaties Staedion, Vestia en Haag Wonen werken via Aardwarmte Den Haag v.o.f. samen aan een schone en duurzame stad.

Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt voor de eerste keer een signalenrapport uit. In een signalenrapport geeft het planbureau letterlijk een signaal over ontwikkelingen op het gebied van de leefomgeving die aandacht van het overheidsbeleid vragen. In dit eerste signalenrapport komt het planbureau met een voorstel voor een alternatieve overheidsaanpak richting burgers en bedrijven voor de complexe duurzaamheidproblematiek. Het PBL kiest voor een signaal aan de overheid over beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling omdat de tijdgeest hierom vraagt. Hajer: 'Werk maken van duurzame ontwikkeling is geen luxe, maar noodzaak om economisch te overleven.'
Het Planbureau voor de Leefomgeving is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het Planbureau voor de Leefomgeving draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.
Top

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving


Terug