Print pagina

Zelfverklaring MVO volgens ISO 26000 in ontwikkeling


Bewaking integriteit en bedoeling ISO 26000
Zelfverklaring MVO
ISO 26000 in de praktijk
Praktijkgids MVO

ISO 26000 'Maatschappelijke Verantwoordelijkheid voor Organisaties' (MVO) is een richtlijn die niet bedoeld is voor certificatie. In de markt bestaat wel behoefte aan erkenning van MVO. Hierdoor is een spanningsveld ontstaan tussen het doel van deze richtlijn en behoeften/initiatieven in de markt.

Bewaking integriteit en bedoeling ISO 26000
Op internationaal niveau is uitdrukkelijk afgesproken dat ISO 26000 een richtlijn is en geen eisenstellende norm bedoeld voor certificatie. Organisaties die claimen een certificaat of keurmerk te kunnen verlenen gebaseerd op ISO 26000, druisen daarmee in tegen de bedoeling van de ISO-richtlijn. Om de integriteit en bedoeling van ISO 26000 te bewaken, heeft de normcommissie MVO het initiatief genomen zelf een vorm van erkenning te ontwikkelen die aansluit bij het karakter van MVO en ISO 26000. De normcommissie vindt het daarnaast van belang dat de vorm van erkenning van MVO aan een aantal voorwaarden voldoet zoals bijvoorbeeld laagdrempelig, toepasbaar voor MKB, lage kosten en een beperkte tijdsinspanning. In de normcommissie hebben onder andere vertegenwoordigers zitting van VNO-NCW, ministerie van Economische Zaken, FNV Vakcentrale, Goede Waar & Co en het MVO-platform.
Top

Zelfverklaring MVO
Volgens de normcommissie MVO is een zogenoemde zelfverklaring dat de organisatie ISO 26000 toepast, de beste oplossing. Dit sluit het meeste aan bij het gedachtegoed van ISO 26000: MVO doe je vanuit jezelf en met een zelfverklaring leg je daar als organisatie zelf verantwoording over af aan de stakeholders. De keuze voor een zelfverklaring spreekt ook MVO Nederland aan. Daarom gaat de normcommissie in samenwerking met MVO Nederland een handleiding ontwikkelen voor het opstellen van een ‘zelfverklaring MVO/ISO 26000’. Deze handleiding biedt ondersteuning in het proces om te komen tot een zelfverklaring en geeft aan hoe een organisatie haar zelfverklaring het beste kan onderbouwen. Met de handleiding wordt beoogd de kwaliteit en betrouwbaarheid van zelfverklaringen van de toepassing van ISO 26000 te vergroten. Het streven is om op het introductieseminar van ISO 26000 op 9 december 2010 deze handleiding voor zelfverklaringen te introduceren.
Top

ISO 26000 in de praktijk
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) krijgt steeds meer aandacht. Van spaarlamp tot kinderarbeid, het gaat erom dat organisaties verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op milieu en maatschappij. Wereldwijd worden afspraken vastgelegd in de internationale richtlijn ISO 26000.
ISO 26000 ‘Guidance on Social Responsibility’ geeft adviezen over hoe organisaties op een praktische manier invulling kunnen geven aan MVO. De richtlijn is bedoeld voor alle soorten organisaties, ongeacht de grootte of locatie. Zowel voor de publieke als de private sector, in ontwikkelde en ontwikkelingslanden. ISO 26000 licht toe hoe organisaties deze onderwerpen goed kunnen aanpakken.

De 7 kernthema's van ISO 26000 zijn:
● arbeidsomstandigheden
● milieu
● consumentenzaken
● mensenrechten
● eerlijk zakendoen
● maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling
● behoorlijk bestuur
Top

Praktijkgids MVO
De definitieve richtlijn verschijnt in het najaar van 2010. In de praktijkgids MVO volgens ISO 26000 kunt u de 100 meest gestelde vragen vinden.
Top

Bronnen
Persbericht NEN
NEN - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Terug