Print pagina

Naar ISO norm voor duurzame bio-energie


Verschillende landen met verschillende belangen
Certificering tussentijds
'Call for experts'

De norm ISO 13065 moet dé internationale norm worden waarin de duurzaamheidcriteria voor bio-energie zijn opgenomen. In april 2010 vond in Brazilië de eerste vergadering van projectcommissie ISO/PC 248 plaats, waarbinnen deze norm wordt ontwikkeld. Het toepassingsgebied omvat de drie P's: People (sociale criteria), Planet (milieucriteria, inclusief biodiversiteit) en Profit (economische criteria). Voor de berekeningsmethodologie van de emissiereductie van broeikasgassen worden richtlijnen opgesteld.

Nederland zal een werkgroep leiden die zich bezighoudt met verificatie- en auditingaspecten. Een studiegroep gaat in kaart brengen welke gegevens er op het gebied van indirecte effecten als gevolg van biomassaproductie beschikbaar zijn. Op basis hiervan wordt in een later stadium besproken of indirecte effecten op een of andere wijze in normering kan worden omgezet.

Verschillende landen met verschillende belangen
Hoewel er al veel informatie voorhanden is, mede door de NTA 8080, denkt de projectcommissie er vier jaar voor nodig te hebben om ISO 13065 te publiceren. De materie is complex, omdat de duurzaamheidcriteria in principe onafhankelijk moeten zijn van gewas, regio en toepassing, ofwel ze moeten breed toepasbaar zijn. Daarbij speelt dat er verschillende landen met verschillende belangen meedoen, waarmee consensus moet worden bereikt. De projectcommissie wil naar de markt geen valse verwachtingen scheppen wat betreft het tijdstip van publicatie.
Top

Certificering tussentijds
In de tussentijd kan er tegen NTA 8080 worden gecertificeerd. Het certificatieschema dat is vastgesteld wordt als NTA 8081 gepubliceerd en het traject voor acceptatie door de Raad van Accreditatie is inmiddels ingezet. Ook wordt het certificatieschema aangeboden aan de Europese Commissie, met als doel als een van de vrijwillige schema's te worden aangewezen om aan te tonen aan de Renewable Energy Directive te voldoen.
Top

'Call for experts'
In Nederland volgt normcommissie 310 383 'Duurzaamheidcriteria voor biomassa' de Europese en internationale normontwikkelingen. Met de opstart van de ontwikkeling van ISO 13065 is er recentelijk een 'call for experts' uitgegaan. Belangstellenden die meer informatie willen of willen meewerken aan deze norm kunnen contact opnemen met Jarno Dakhorst, tel. (015) 2690245 of via e-mail: energy@nen.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.nta8080.org.
Top

Bron: NEN


Terug