Print pagina

Risicosignalering onderdeel vernieuwd kwaliteitskader verantwoorde zorg


Risicosignalering
Kwaliteit van leven
kiesBeter.nl

Het signaleren van risico’s bij cliënten is structureel onderdeel geworden van het kwaliteitskader verantwoorde zorg, waarvan een nieuwe versie in april 2010 verscheen. Naast kwaliteit van zorg is preventief handelen nu toegevoegd aan het kwaliteitskader. Verder werden de vragenlijsten verkort waarmee cliënten hun ervaringen met de zorg aangeven. Met deze stappen is het kader verder verbeterd als instrument om kwaliteit van zorg te meten en verbeteringen in de zorg te stimuleren.
In het kwaliteitskader Verantwoorde zorg voor de sector van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) zijn naast kwaliteitsnormen ook de indicatoren beschreven, waarmee de normen gemeten worden. Na een grootschalige evaluatie in 2009 is het kwaliteitskader aangepast en verbeterd. De indicatoren sluiten beter aan bij de verantwoordelijkheid van de zorgorganisaties en de betrouwbaarheid is verhoogd.

Risicosignalering
Nieuw is de risicosignalering van zorgproblemen. Belangrijk onderdeel van de zorg is het monitoren van de situatie en vroegtijdig signaleren van eventuele zorgproblemen bij de cliënt. Vervolgens dient adequate opvolging te worden georganiseerd. De zorgorganisatie kan bij signalen van bijvoorbeeld een depressie het gesprek aangaan met de cliënt, adviseren om met de huisarts hierover te praten, zelf maatregelen nemen of wijzen op andere mogelijkheden. De risicosignalering levert een belangrijke bijdrage aan meer veiligheid in de zorg. In het kader staat verwoord wat veilige zorg is.
Top

Kwaliteit van leven
In het nieuwe kader is ook beschreven wat onder kwaliteit van leven verstaan wordt. Cliënten willen zoveel mogelijk hun leven voortzetten. Dingen doen die voor hen belangrijk zijn op een manier die zij gewend zijn. In het kwaliteitskader staat wat dat betekent voor de levensdomeinen lichamelijk welbevinden en gezondheid, woon- en leefsituatie, participatie en mentaal welbevinden. Ook is beschreven hoe zorgverleners en zorgorganisaties daar een bijdrage aan kunnen leveren.
Top

kiesBeter.nl
Inmiddels staan vrijwel alle zorgorganisaties aangesloten bij ActiZ en BTN met hun kwaliteitsgegevens op www.kiesBeter.nl. De zorgorganisaties streven naar optimale kwaliteit voor hun cliënten en zijn daarover graag transparant. Naast transparantie is het verbeteren van de zorg een belangrijk streven. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de zorgorganisaties én betrokken cliëntenraden aangeeft dat verbeteringen zijn ingezet naar aanleiding van de metingen. Een score waar de branche trots op is.
Top

Bron: ActiZ


Terug