Print pagina

Het Nieuwe Werken steeds meer ingeburgerd


Technische hulpmiddelen
Meeste kans op succes door geïntegreerde aanpak
Economische voordelen belangrijker dan MVO
Wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt nog

Vrijwel alle politieke partijen besteden in de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni aandacht aan Het Nieuwe Werken (HNW). De ene partij is duidelijk veel verder met de uitwerking van haar ideeën dan de andere. Maar de maatregelen die de partijen voorstellen zijn nog niet erg doordacht, meent Taskforce Mobiliteitsmanagement.
Het Nieuwe Werken is een synoniem voor flexibel werken met meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Het raakt steeds meer ingeburgerd als begrip, ook internationaal. De redactie van TQC kwam hierover deze week verschillende publicaties tegen. Zo blijkt uit een nationale enquête van Kluwer onder ruim 3000 werknemers, dat ruim 80% van de respondenten bekend is met HNW (in 2009 was dat nog de helft). Een onderzoek van ‘New Ways of Working Network’ (Californië, VS) onder 103 organisaties met in totaal 4,5 miljoen werknemers laat zien dat HNW internationaal een grote vlucht neemt, onder meer vanwege de recessie. Steeds meer bedrijven willen bezuinigen op reiskosten. Zij stimuleren het samenwerken op afstand en schaffen de vaste werkplek af.

Technische hulpmiddelen
De helft van de deelnemers aan Kluwers enquête kan zelf beslissen waar en wanneer men het werk doet - een van de kenmerken van Het Nieuwe Werken. Dit aantal was in 2009 nagenoeg hetzelfde. Goede technische middelen om thuis te werken zijn vaak van belang. 83% zegt daarover te beschikken (vorig jaar was dat nog 74%). De voortschrijdende beschikbaarheid van technische hulpmiddelen blijkt ook uit de stijgende populariteit van conference calls en videoconferenties om het reizen te vermijden. Vorig jaar maakte daar nog geen kwart gebruik van. Dat percentage is gestegen naar 37%.
Top

Meeste kans op succes door geïntegreerde aanpak
De Amerikaanse studie benadrukt dat het succes van de invoering van HNW grotendeels afhangt van een geïntegreerde aanpak met aandacht voor human resources, informatietechnologie en facility management. Bedrijven hebben vaak maar een van die deelgebieden op orde en lopen daardoor grote kans op mislukking van het HNW-project. 80% van de organisaties die aan het onderzoek deelnamen, is de laatste twee jaar begonnen met de invoering. De recessie is een belangrijke stimulans geweest. Voor slechts een enkeling zette de crisis juist een rem op de HNW-ontwikkelingen.
Voor vier van de vijf bedrijven zijn de belangrijkste beweegredenen voor HNW de bezuiniging op reiskosten en het stimuleren van het op afstand samenwerken. Zestig procent schaft de vaste werkplek af. Thuis is de belangrijkste alternatieve werplek (89%), op de voet gevolgd door flexibele werkplekken op kantoor. Bij een klant werken (37%) of in een satellietkantoor in de buurt van de woonplaats van de werknemer (35%) komt ook steeds vaker voor. Organisaties die HNW geïntegreerd invoerden, maken gebruik van alle alternatieve werkplekken. Anderen laten hun medewerkers alleen thuis werken en niet op andere plekken.
Top

Economische voordelen belangrijker dan MVO
De prioriteiten bij de invoering van Het Nieuwe Werken zijn veranderd. Het gaat nu vooral om harde economische voordelen, zoals het bezuinigen op huisvestingskosten. Meer op de achtergrond staan de zachtere kanten van HNW, zoals een betere balans tussen werk en privé, grotere productiviteit en de vergroting van de aantrekkelijkheid van de werkgever voor nieuw en zittend personeel. Gevraagd naar de motivatie om HNW in te voeren, scoorden issues op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) opvallend laag. De Amerikaanse onderzoekers concluderen dat veel organisaties nog niet het verband leggen tussen MVO (minder vervoer, minder kantoorruimte, minder papier etc.) en HNW.
Top

Wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt nog
Overigens ontbreekt tot nu het inzicht in wat Het Nieuwe Werken eigenlijk oplevert in termen van productiviteit, vitaliteit en duurzaamheid. Dit is onderwerp van onderzoek door TNO, KPN, Philips, Rabobank en Veldhoen. Resultaat van het onderzoek moet een 'Dashboard Het Nieuwe Werken' worden, waarmee beter vast is te stellen wat HNW oplevert. Veelal wordt HNW gezien als vitaler en productiever dan het ‘oude' werken, aldus TNO. Ook het milieuaspect wordt vaak naar voren gehaald: een kleiner kantoor volstaat en er hoeft minder te worden gereisd. Maar dit alles zijn veelal veronderstellingen; wetenschappelijk onderbouwing of bewezen effecten van plaats- en tijdsonafhankelijk werken zijn er nauwelijks.
Top

Bron: Kluwer


Terug