Print pagina

Gids voor checken risico's in voedselketen


Vier ketens
Handleiding
In kaart brengen
Download de gids


Voedselketens zijn kwetsbaar omdat contaminatie niet altijd wordt opgemerkt. TNO heeft een methode om ketenrisico's te identificeren, vastgelegd in een praktische handleiding.
De methode die door TNO is ontwikkeld met een tiental partners in Europa en Brazilië, is behalve voor identificatie van kwetsbaarheden ook bedoeld om kwetsbaarheden te beoordelen en er prioriteiten aan toe te kennen. Hierbij worden gezondheidsrisico’s gewogen met een risicoperceptie bij partners in de keten en de consument.
Contaminatie binnen de ketens wordt lang niet altijd opgemerkt, stelt TNO, mede door beperkte informatie-uitwisseling en beperkt zicht op de keten als geheel.

Vier ketens
Project Sigma Chain, gefinancierd uit het EU zesde kaderprogramma, onderzocht gedurende drie jaar vier voedselketens. Het ging om kip en zalm (als lange geografische ketens), melkpoeder (als keten met veel vermenging) en water (als snelle contaminatieketen). De systematiek gaat uit van beschikbare kennis van chemische en microbiologische risico’s en de achterliggende keten met informatiestromen.
Top

Handleiding
Het resultaat is een handzame gids die in beperkte oplage is verschenen, maar die ook te downloaden is. ‘Vulnerabilities in the food chain – a stakeholders guide’ beschrijft de systematische methode van beoordeling als handleiding en biedt tevens een aantal artikelen met relevante achtergrondinformatie over internationale wetgeving, consumentengedrag en bestuurlijke besluitvorming.
Top

In kaart brengen
Met de gids als handleiding kunnen managers systematisch ketens in kaart brengen en de kwetsbaarheid blootleggen. Zo brengen ze de juiste prioriteiten in beeld en kunnen ze op de juiste plaats in de keten maatregelen nemen.
Top

Download de gids
(82 pagina's)

Bron: Site voor management in de voedingsmiddelenindustrie


Terug