Print pagina

Website voor systematisch leren van incidenten in de zorg


Leren van de werkvloer
Hulpmiddelen

Om incidenten te voorkomen moeten zorginstellingen, van ziekenhuizen tot thuiszorgorganisaties, kunnen leren van incidenten bij henzelf en anderen. De nieuwe website ‘Leren van Incidenten in de Zorg’ (LIZ) geeft ondersteuning bij het systematisch leren van incidenten op afdelingsniveau. Het bestaat uit een stappenplan en checklist om processen zo te organiseren dat incidenten worden voorkomen. De website is onder meer bedoeld voor ziekenhuizen, gehandicaptenzorginstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, geestelijke gezondheidszorginstellingen, huisartspraktijken en-posten. LIZ  is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met het Trimbos-instituut, IQ healthcare (UMC St Radboud) en EMGO+ (VU Medisch Centrum).

Leren van de werkvloer
Op centrale commissies zoals de FONA-commissies (Fouten, Ongevallen en Near Accidents), MIP- (Meldingen Incidenten Patiënten) en MIC-commissies (Meldingen Incidenten Cliënten) kwam toenemende kritiek. Procedures waren te bureaucratisch, er kwam weinig feedback naar de melder, wat met meldingen werd gedaan bleef onduidelijk en er was vrees voor sancties. Inmiddels bestaat dan ook de overtuiging dat zorgorganisaties beter op decentraal niveau kunnen leren van incidenten, dat wil zeggen op afdelingsniveau, zo dicht mogelijk bij de werkvloer.
Top

Hulpmiddelen
Op de site zijn hulpmiddelen te vinden om het systematisch leren van incidenten een plaats te geven in een zorgorganisatie of verder te ontwikkelen. Afdelingshoofden, onderzoekscommissies, huisartsen, teamleiders, managers, kwaliteitsmedewerkers en Raden van Bestuur kunnen hier gebruik van maken. De site bestaat uit:
* een leidraad stappenplan, met aangrijpingspunten voor de implementatie van het systematisch leren van incidenten binnen de zorgorganisatie. Deze leidraad maakt met vragen inzichtelijk welke van de procesonderdelen aanvullende aandacht verdient;
* het model, dat (achtergrond)informatie bevat over de procesonderdelen, gebaseerd op literatuur en praktijkervaringen;
* een checklist, bestaande uit veertien praktische aandachtspunten. Hiermee is te bepalen hoe ver een zorgorganisatie is met de toepassing van systematisch leren van incidenten.
Top

Bron: NIVEL


Terug