Print pagina

ISO legt relatie tussen kwaliteitsmanagement en financieel resultaat


Kwaliteitsmanagementprincipes
Toepassing
Overzicht

Eindelijk een norm waarmee de kwaliteitsmanager de directie kan overtuigen van de voordelen van kwaliteitsmanagement. De nieuwe norm ISO 10014 geeft richtlijnen voor het behalen van financieel en economisch voordeel. En daarmee verheldert  deze het nut van de toepassing van ISO 9001. Volgens ISO is de nieuwe norm zeer gebruiksvriendelijk en dè oplossing voor het wederzijdse begrip tussen directie en kwaliteitsmanager, dat tot nog toe regelmatig te wensen overlaat. De directie wil namelijk de voordelen van kwaliteitsverbetering uitgedrukt zien in financiële termen. Terwijl de kwaliteitsmanager nu eenmaal denkt in termen van proces- en productkwaliteit. Tommie J. Johansson, voorzitter van de ISO Werkgroep voor deze norm: “De ISO 10014 is geschreven om te komen tot gemeenschappelijke referentiekaders en een gemeenschappelijke taal tussen de directie en kwaliteitsmanagers." De werkgroep bestond uit een internationaal gezelschap van financiële en kwaliteitsexperts.

De nieuwe norm ISO 10014:2006 is gebaseerd op de gangbare procesbenadering en het Plan-Do-Check-Act model voor de effectieve toepassing van de acht bekende kwaliteitsmanagementprincipes uit ISO 9001. De handleiding geeft per principe aan op welke wijze financiële en economische voordelen te behalen zijn.

Economisch voordeel is over het algemeen te behalen door effectief management van middelen en door het invoeren van processen die de toegevoegde waarde van de organisatie verbeteren. Financieel voordeel is het resultaat van organisatieverbetering,  uitgedrukt in geld en tot stand gekomen door kosteneffectieve managementmaatregelen. ISO 10014:2006 helpt de directie bij het behalen van financieel en economisch succes. De handleiding bevat een zelfevaluatie en geeft voorbeelden voor het realiseren van winst en de daarvoor benodigde management methodes en vaardigheden. Bovendien geeft het een verbetercyclus voor de acht principes voor kwaliteitsmanagement. Deze acht principes sommen activiteiten op voor elke stap uit het Plan-Do-Check-Act model.

Top

Kwaliteitsmanagementprincipes
De acht principes, afkomstig van de ISO 9001 en 9004, die een directie kan gebruiken om de organisatie te leiden naar verbeterde prestaties:

 1. Klantgerichtheid
  Organisaties zijn afhankelijk van hun klanten en behoren daarom inzicht te hebben in en vooral te voldoen aan bestaande en toekomstige behoeften van hun klanten. Organisaties behoren ernaar te streven om de verwachtingen van hun klanten te overtreffen.
 2. Leiderschap
  Leiders stellen eenheid van doel en richting van de organisatie vast. Ze behoren een klimaat te scheppen en te onderhouden, waarin medewerkers volledig betrokken  worden bij het bereiken van de doelstellingen van de organisatie.
 3. Betrokkenheid van medewerkers
  Medewerkers zijn op alle niveaus de kern van een organisatie en hun volledige betrokkenheid maakt het mogelijk dat hun bekwaamheden ten voordele van de organisatie worden gebruikt.
 4. Procesbenadering
  Het behalen van een gewenst resultaat gebeurt efficiënter wanneer de activiteiten en betrokken middelen als een proces worden bestuurd.
 5. Systeembenadering van managen
  Vaststellen, begrijpen en sturen van onderling samenhangende processen als een systeem draagt bij tot de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatie in het bereiken van haar doelstellingen.
 6. Continue verbetering
  Continue verbetering van de algehele prestatie van de organisatie behoort een permanente doelstelling te zijn.
 7. Besluitvorming op basis van feiten
  Effectieve besluitvorming is gebaseerd op de analyse van gegevens en informatie.
 8. Win-win relaties met leveranciers
  Een organisatie en haar toeleveranciers zijn van elkaar afhankelijk. Een win-win relatie vergroot voor beiden het vermogen tot het creëren van waarde.

  Top

Toepassing
De gebruiker start met een evaluatie waarin duidelijk wordt hoe goed de organisatie elk van de acht principes toepast in de eigen organisatie. Je scoort bij iedere vraag op een schaal met vijf punten en de resultaten worden samengevat per principe. Het is de bedoeling dat je focust op het principe waar je het laagst op scoort en op die principes die het belangrijkst zijn voor de organisatie. Bijvoorbeeld een dienstverlenende organisatie, waarbij klantvriendelijkheid de hoogste prioriteit heeft, moet zijn aandacht richten op een eventuele lage score op het principe ‘Klantgerichtheid’ en bijvoorbeeld op een betere implementatie van ‘Leiderschap’ en  ‘Betrokkenheid van medewerkers’. Voor dit bedrijf zal het plan voor organisatieverbetering activiteiten bevatten voor het verbeteren van alle drie deze principes.

Top

Overzicht ISO normen
Intussen is een hele ISO-familie ontwikkeld om allerlei organisaties te ondersteunen bij de implementatie en hantering van doeltreffende kwaliteitsmanagementsystemen. Hieronder volgt een overzicht.

 • ISO 9000 beschrijft grondbeginselen van kwaliteitsmanagementsystemen en specificeert de terminologie voor die systemen.
 • ISO 9001 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem als een organisatie moet aantonen dat zij in staat is om producten te leveren, die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. En als een organisatie de bedoeling heeft om de klanttevredenheid te verhogen.
 • ISO 9004 geeft richtlijnen die zowel de doeltreffendheid als de doelmatigheid van het kwaliteitsmanagementsysteem in aanmerking nemen. Het doel van deze norm is verbetering van de prestatie van de organisatie en verhoging van tevredenheid van klanten en andere belanghebbenden.
 • ISO 10014 vult ISO 9004 aan door relatie te leggen tussen toepassing van kwaliteitsmanagement en het financieel resultaat van de organisatie. Het geeft richtlijnen voor de verbetering van het bedrijfsresultaat.

N.B. ISO 9001 is de enige norm waarop gecertificeerd kan worden. De overige normen bevatten alleen richtlijnen en aanbevelingen voor de interpretatie en toepassing van ISO 9001.

Top

Bron: ISO 2006


Terug